Skip to content

Polityka prywatności

DGM DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Osiedle Pod Lasem – Miłoszyce – ul. Słowackiego

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw, związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółka DGM Development sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pawła Włodkowica 10/16, 50-072 Wrocław, zarejestrowaną w KRS pod nr 886112, NIP 8971889115 („DGM”).

Dane osobowe zbierane przez DGM przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w przepisach prawa krajowego, wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

DGM zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: dgmdev@dgmdevelopment.pl  

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności DGM zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DGM jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług, w tym w celu informowania o organizowanych wydarzeniach lub o wydarzeniach, w których DGM uczestniczy oraz o działalności DGM, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, związanego ze stroną internetową www.dgmdevelopment.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez DGM z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z DGM (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z DGM (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

DGM przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na niej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności DGM lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby DGM przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. 

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez DGM danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DGM jako administratora danych, związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z DGM, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które mają siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu DGM na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie DGM. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich, znajdujących się poza UE, DGM zastosuje odpowiednie instrumenty prawne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

DGM, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawnymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami DGM.

 

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej www.dgmdevelopment.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna.

O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej DGM w celu sprawdzenia aktualizacji Polityki Prywatności.

Call Now Button